Regulamin

REGULAMIN KOSBUD LOYAL

Regulamin sklepu internetowego i systemu wymiany nagród Kosbud Loyal

§ 1 Postanowienia wstępne

Sklep internetowy i system lojalnościowy, dostępny pod adresem internetowym www. loyal.kosbud.com pl, prowadzony jest przez KOSBUD Bracia Kosińscy Adam Kosiński, Mariusz Kosiński, Marcin Kosiński Spółka Jawna, ul. Warszawska 14, Dziękowizna, 05-300 Mińsk Maz., wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000287376, NIP 8222149468, REGON 140032431.

Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do użytkowników programu KOSBUD Loyal, korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego i systemu wymiany nagród oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.

§ 2 Definicje

Uczestnik programu Kosbud Loyal – osoba fizyczna lub przedsiębiorca, zawierający ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z ich działalnością gospodarczą lub zawodową.

Sprzedawca – firma KOSBUD Bracia Kosińscy Adam Kosiński, Mariusz Kosiński, Marcin Kosiński Spółka Jawna, ul. Warszawska 14, Dziękowizna, 05-300 Mińsk Maz., wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000287376, NIP 8222149468, REGON 140032431

 1. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów lub wymieniający zgromadzone punkty na produkty za pośrednictwem Sklepu.
 2. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
 3. Sklep – sklep internetowy i platforma wymiany nagród prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.loyal.kosbud.com.pl
 4. Umowa zawarta na odległość– umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 5. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.
 6. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
 7. Konto – konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
 8. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
 9. Formularz zamówienia lub wymiany – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, wymiany, w tym sposobu dostawy i płatności.
 10. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów oraz wartości punktowej  przy procesie wymiany. 
 11. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 12. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

§ 3 Kontakt ze Sklepem

Adres Sprzedawcy:

KOSBUD Bracia Kosińscy Kosińscy Adam Kosiński, Mariusz Kosiński, Marcin Kosiński Spółka Jawna, ul. Warszawska 14, Dziękowizna, 05-300 Mińsk Maz.

 

Adres e-mail Sprzedawcy:     

biuro@kosbud.com.pl

Numer telefonu Sprzedawcy:

25 756 38 88

Adres e-mail i infolinia programu KOSBUD Loyal:

kosbud.loyal@kosbud.com.pl 

885 33 44 00

Numer rachunku bankowego Sprzedawcy       

PKO BP 27 1020 4476 0000 8102 0098 8873

Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.

Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 08:00 – 15:00

§ 4 Wymagania techniczne

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

 1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową o rozdzielczości przynajmniej 768 na 1024px,
 2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
 3. włączona obsługa plików Cookies,
 4. włączona obsługa skryptów Javascript.
 5. włączony lokalizator GPS
 6. w przypadku korzystania z aplikacji mobilnej na Smartphonie - wersja Androida nie starsza niż 5.1.

§ 5 Informacje ogólne

 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu.
 • Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto.
 • Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt, podatek VAT 23% oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.
 • Gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej) ceny, informacja o sposobie, w jaki cena będzie obliczana, a także o opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz o innych kosztach, będzie podana w Sklepie w opisie Produktu.

3. Sprzedawca ma prawo do zmiany cen produktów w trakcie trwania programu oraz ilości punktów, za które można je wymieniać.

4. W trakcie trwania programu przewidziane są liczne promocje, zmniejszające ostateczną cenę produktów i ilość zdobywanych punktów przypisaną produktom z oferty Kosbud. Punkty promocyjne bądź urodzinowe mogą być wykorzystywane tylko przez aktywnych użytkowników którzy mają zeskanowanych 10000 punktów Kosbud Loyal. 

5. W przypadku błędu wynikającego z niepoprawnego działania strony internetowej, aplikacji na urządzenie z systemem Android lub iOS lub prób świadomego wpłynięcia na działanie powyższych (np. poprzez atak lub modyfikację kodu), gdzie użytkownik dokonał zakupu lub wymiany wynikającej z problemów technicznych (np. brak dopłaty do zamówienia, kwoty marginalnie niższe lub zerowe), sprzedawca zastrzega sobie prawo do anulowania transakcji oraz pełnego zwrotu wykonanej płatności lub pobranych punktów.

6. Dodawanie nieskanujących się kodów możliwe jest, tylko gdy użytkownik spełnia podane powyżej wszystkie wymagania techniczne. Prześle wyraźne pojedyncze zdjęcia wszystkich nieskanujących się kodów lub wszystkie 6-cio bądź 7-mio cyfrowe numery kodów znajdujące się na dole naklejki po prawej stronie. Użytkownik ma też obowiązek w razie prośby przesłać zdjęcie faktury, na której zostało wykazane kupno danych produktów. Użytkownik ma obowiązek zachować dowód zakupu produktów Kosbud przez okres 2 lat. Gdy na produkcie nie został umieszczony kod promocyjny, również prosimy o przesłanie zdjęcia opakowania z góry oraz boków produktu. W razie problemów z programem Kosbud Loyal zachęcamy do kontaktu. 

§ 6 Zakładanie Konta w Sklepie

 1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych: aktualny adres e-mail, nazwę konta, adres, numer telefonu oraz wpisanie hasła.
 2. Na podany numer telefonu zostanie wysłany kod aktywacyjny, który należy wpisać, aby dokończyć proces rejestracji.
 3. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe jednak niezbędne do korzystania z programu lojalnościowego oraz aplikacji mobilnych.
 4. Z programu KOSBUD Loyal nie mogą korzystać (zbierać punkty i wymieniać je na produkty) pracownicy firmy KOSBUD Bracia Kosińscy Sp. J. wraz z członkami swoich rodzin oraz dystrybutorzy firmy KOSBUD Bracia Kosińscy Sp. J. wraz z członkami swoich rodzin i wszystkie osoby, które zawodowo zajmują się rozprowadzaniem premiowanych produktów marki KOSBUD (magazynierzy, kierowcy, przedstawiciele handlowi itp.). Wskazane osoby mogą jedynie nabywać produkty dostępne w sklepie wyłącznie odpłatnie. Dopuszczalna jest możliwość zbierania punktów przez dystrybutorów w imieniu wykonawcy, dlatego w przypadku wymiany punktów, niezwłocznie po złożeniu zamówienia, dystrybutor jest zobowiązany do przekazania informacji firmie KOSBUD drogą mailową (na adres kosbud.loyal@kosbud.com.pl ) o danych kontaktowych wykonawcy, któremu przekazał nagrodę (imię, nazwisko, numer telefonu). Jeżeli wykonawca chce otrzymać nagrodę za pośrednictwem dystrybutora, musi posiadać konto Kosbud Loyal, nawet jeżeli nie zamierza skanować punktów. W przypadku braku możliwości założenia konta przez wykonawcę, dystrybutor jest zobowiązany do uzyskania od wykonawcy oświadczenia o wyrażeniu zgody na przekazanie danych.
 5. Jedna osoba może posiadać tylko jedno konto.
 6. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie adresu e-mail i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
 7. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.
 8. W chwili prawidłowej rejestracji w bazie danych Sklepu Klient otrzymuje Indywidualny Numer Uczestnika Programu, na którym rejestrowane są Punkty Programu KOSBUD Loyal oraz zapisywana jest historia jego uczestnictwa w Programie.
 9. Klient gromadzi na swoim koncie punkty, które w każdej chwili trwania Programu może wymienić na Nagrody z obowiązujących w danym momencie na platformie sklepu.
 10. Uczestnik gromadzi Punkty Programu KOSBUD Loyal poprzez dokonywanie zakupów produktów KOSBUD objętych programem i skanowanie kodów QR za pomocą urządzenia mobilnego, które automatycznie będą zapisywane na Koncie Klienta.
 11. Rejestracja Punktów KOSBUD wynikających z zakupów premiowanych produktów KOSBUD następuje przez zeskanowanie umieszczonego kodu QR z pojedynczego opakowania.
 12. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do żądania od Uczestnika przedstawienia faktury lub rachunku potwierdzającego dokonanie zakupów produktów KOSBUD objętych programem.
 13. Sprzedawca ma prawo do anulowania zebranych na koncie użytkownika punktów lub niezrealizowania zamówionych nagród, gdy klient wejdzie w ich posiadanie nie zgodnie z regulaminem programu.
 14. Punkty zarejestrowane na Koncie Uczestnika zachowują 24 miesięczną ważność i mogą być przez Klienta wymienione na Nagrody Programu w dowolnym momencie ich ważności.

§ 7 Zasady składania Zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy:

 1. Zalogować się w aplikacji mobilnej Kosbud Loyal lub na stronie www.kosbud.loyal.com.pl;
 2. W katalogu nagród wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, określając jego atrybuty tj. kolor, rozmiar (w zależności od rodzaju nagrody),
 3. W przypadku, gdy Klient posiada zbyt małą liczbę punktów, aby otrzymać wybraną nagrodę, może przed dodaniem jej do koszyka, za pomocą suwaka (znajdującego się przy danej nagrodzie w katalogu) zmniejszyć jej wartość punktową i tym samym powiększyć wartość pieniężną wyrażoną w zł. Wówczas Klient będzie mógł wymienić posiadane punkty na nagrodę, dopłacając odpowiednio większą kwotę w zł.
 4. Następnie kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka” (lub równoznaczny);
 5. Przejść do koszyka i kliknąć “Kupuję i płacę” (lub równoznaczny),
 6. Wybrać jeden z dostępnych sposobów dostawy, podać dane do faktury oraz adres dostawy jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty,
 7. Opłacić zamówienie w systemie PayU jeżeli Klient wybrał sposób dostawy przez kuriera, gotówką w przypadku przesyłki pobraniowej lub odbioru osobistego.
 8. Katalog Nagród nie jest ofertą handlową i Sprzedawca nie gwarantuje stałej dostępności wskazanych w nim Nagród Programu. Wizualizacje graficzne, fotografie i opis umieszczonych w katalogu nagród mają charakter informacyjny. W przypadku gdy, z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy, dostarczenie towarów nie będzie możliwe, a w szczególności z powodu braku dostępności na rynku, wyczerpania zapasów, zmiany modelu przez producenta itp. Sprzedawca  zastrzega sobie możliwość zastąpienia towarów wskazanych w katalogu, towarami zbliżonymi pod względem wartości, jakości i walorów użytkowych do towarów pierwotnych.
 9. Sprzedawca zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w ofercie sklepu, jak również prawo zmiany całego asortymentu w trakcie trwania Programu bez podania przyczyny.
 10. Sprzedawca ma prawo zaproponować Klientowi wymianę Punktów na towary i usługi spoza Katalogu Nagród np. produkty z oferty produkcyjnej KOSBUD
 11. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość do nie podjęcia realizacji zamówienia, które zostało wykonane w trakcie prac modernizacyjnych sklepu lub błędu/awarii systemu. Klient zostanie poinformowany o tym fakcie w przeciągu 48h od zaistnienia problemu wraz ze zwrotem wpłaconej kwoty.

§ 8 Oferowane metody dostawy oraz płatności

 Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:

1. Kurier - dostawa na wskazany przez uczestnika programu adres, płatność przez system PayU (opcja niedostępna w przypadku przedpłaty w ostatni dzień/weekend miesiąca oraz od 20 grudnia do 10 stycznia).

2. Przesyłka pobraniowa - dostawa na wskazany przez uczestnika programu adres, płatność gotówką przy odbiorze.

3.  Odbiór osobisty w siedzibie KOSBUD - płatność gotówką przy odbiorze.

4. Odbiór osobisty w wybranym przez uczestnika programu punkcie dystrybucyjnym (lista dystrybutorów dostępna w formularzu zamówienia) - płatność gotówką przy odbiorze.

Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się za stronach Sklepu oraz w trakcie realizacji zamówienia.   

Do każdego zamówienia wystawiamy dokument potwierdzający transakcję. W formularzu składania zamówienia użytkownik może wybrać fakturę lub paragon. Należy wówczas podać odpowiednie dane do wystawienia dokumentu.

§ 9 Wykonanie umowy sprzedaży

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym/platforma programu zgodnie z § 7 Regulaminu.
 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenie Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 3. Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę na adres wskazany przy zamówieniu lub do wybranego dystrybutora, do 8 tygodni od momentu złożenia zamówienia (zwykle zamówione produkty wysyłane są w ciągu 2 tygodni).
 4. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach gotowości do odbioru, terminem gotowości do odbioru jest najdłuższy podany termin.
 5. Początek biegu terminu gotowości Produktu do odbioru przez Klienta liczy się od dnia płatności przelewem, płatności elektronicznej lub kartą płatniczą – od dnia uznania środków na rachunku bankowego Sprzedawcy
 6. Dostawa Produktu odbywa się na terenie Polski.
 7. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronie Sklepu internetowego w zakładce „Koszty dostawy” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

§ 10 Prawo odstąpienia od umowy

 1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. W przypadku odstąpienia od zamówienia, wykorzystane punkty wrócą na rachunek Klienta po zwrocie towaru.
 3. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.
 4. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.
 5. W przypadku Umowy, która polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony (prenumerata), termin wskazany w ust. 1 biegnie od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy.
 6. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
 7. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty poprzez przesłanie oświadczenia na adres Sprzedawcy

- Dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 3. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach  konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.

- W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy

8. Skutki odstąpienia od Umowy:

- W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.

- W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zobowiązuje się Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie).

- Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.

- Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem.

- Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.

- Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.

- Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

9. W przypadku gdy ze względu na charakter Produktu nie może on zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą, informacja o tym, a także o kosztach zwrotu Produktu, będzie się znajdować w opisie Produktu w Sklepie.

10. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:

- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

- w które przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,

- gdy Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,

- w którym cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którym Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy,

- w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,

- w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli,

- w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

§ 11 Reklamacja i gwarancja

 1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.
 2. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy lub przy wykorzystaniu elektronicznego formularza reklamacyjnego, udostępnionego przez Sprzedawcę na jednej z podstron Sklepu. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.
 3. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres

KOSBUD Bracia Kosińscy Adam Kosiński, Mariusz Kosiński, Marcin Kosiński Spółka Jawna,  ul. Warszawska 14, Dziękowizna, 05-300 Mińsk Maz.

§ 12 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami

internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.phphttp://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

3. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1668), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.

4. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1668), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.

5. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

§ 13 Dane osobowe w Sklepie internetowym

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.
 3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:

- W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

- W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.

4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

§ 14 Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
 3. W przypadku rażącego złamiania zasad niniejszego regulaminu przez uczestnika programu np. nieuczciewe nabycie punktów, Sprzedający ma prawo zgłosić to na Policję lub skierować sprawę do Sądu.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
 5. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem:

http://ec.europa.eu/consumers/odr/   

 

Załącznik nr 1. Formularz odstąpienia od Umowy

Załącznik nr 2. Formularz reklamacyjny